Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden scheek-installatietechniek en grolle-installatietechniek.

1. Algemene Bepalingen. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Scheek- en Grolle-installatietechniek opgestelde aanbiedingen en tussen Scheek- en Grolle-installatietechniek en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen opdrachtgever en Scheek- en  Grolle installatietechniek gesloten overeenkomsten. Diensten specifieke kwesties, die hun oorsprong vinden in wet- en regelgeving, dan wel in CAO’s, kunnen hierop een aanvulling vormen. Toepassing van de door opdrachtgever ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Begripsomschrijving In deze Algemene Leveringsvoorwaarden van Scheek- en Grolle installatietechniek., hierna te noemen GBS installatietechniek, wordt verstaan onder de navolgende begripsomschrijvingen: Opdrachtgever De natuurlijke of rechtspersoon, ten behoeve van wie op basis van een overeenkomst en deze voorwaarden werkzaamheden worden verricht of diensten worden verleend. Niet als opdrachtgever in de zin van deze voorwaarden kan worden beschouwd de natuurlijke of rechtspersoon ten behoeve van wie in onder aanneming werkzaamheden of diensten worden verricht, terwijl die werkzaamheden of diensten door de natuurlijke of rechtspersoon zijn aangenomen. GBS installatietechniek ., de rechtspersoon, die op basis van deze voorwaarden ten behoeve van de opdrachtgever werkzaamheden of diensten uitvoert. Object Het pand van de opdrachtgever alwaar door of namens  GBS installatietechniek  werkzaamheden worden verricht of diensten worden verleend.

3. Aanbod (offerte) a. Het aanbod van GBS installatietechniek met betrekking tot de diensten is vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is vermeld. Het aanbod vermeldt de aard en hoeveelheid van de te verrichten werkzaamheden of diensten, de wijze van betaling en geeft inzicht in de prijs. Paraaf opdrachtgever: GBS installatietechniek. De in het aanbod aanwezige door GBS installatietechniek vervaardigde documenten zijn zo nauwkeurig mogelijk opgesteld, doch zijn niet bindend en blijven het intellectuele eigendom van GBS installatietechniek. c. Zij mogen niet zonder schriftelijke toestemming worden gebruikt, gekopieerd of aan derden ter hand worden gesteld of op andere wijze openbaar worden gemaakt. d. De geldigheidsduur van het aanbod en bijbehorende prijsstelling is tenzij nadrukkelijk anders vermeld twee maanden na dagtekening voorstel/offerte.

4. Opdrachtbevestiging a. Nadat door GBS installatietechniek de inhoud van de overeenkomst is bevestigd door toezending aan de opdrachtgever van de opdrachtbevestiging mag GBS installatietechniek er van uitgaan dat de opdrachtgever zich met de opdrachtbevestiging volledig akkoord heeft verklaard, tenzij de opdrachtgever binnen acht dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging GBS installatietechniek middels aangetekende brief van het tegendeel bericht. b. Bij eenmalige werkzaamheden wordt de opdrachtgever geacht met de opdrachtbevestiging te zijn akkoord gegaan, doordat de opdrachtgever deze heeft ondertekend, of doordat de opdrachtgever schriftelijk heeft toegestaan dat met de uitvoering van de werkzaamheden of diensten wordt begonnen. c. Wijzigingen van hetgeen volgens de opdrachtbevestiging is overeengekomen, zijn, behoudens de gevallen genoemd in artikel 6 b en artikel 9 c van deze voorwaarden, voor partijen slechts bindend indien de wijzigingen door partijen schriftelijk zijn overeengekomen in de vorm van een aanvullingsclausule op de oorspronkelijke overeenkomst, dan wel in de vorm van een door opdrachtgever ondertekende opdracht tot inkoop.

5. Onder aanneming a. GBS installatietechniek  zal de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden of diensten door derden laten verrichten in onder aanneming. Dit betreft voor zoveel als mogelijk partners., behoudens werkzaamheden of diensten welke extern moeten worden ingekocht. De betreffende onderaannemer zal in de regel reeds in het aanbod van   zijn vermeld. GBS installatietechniek is gerechtigd zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever de uitvoering van de werkzaamheden of diensten gedurende de looptijd van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door een andere onderaannemer te laten verrichten. Paraaf opdrachtgever: GBS installatietechniek . b. GBS installatietechniek  zal in dat geval de opdrachtgever op de hoogte stellen welke onderaannemer de uitvoering van specifieke werkzaamheden of diensten verricht en de opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van wijziging van een specifieke onderaannemer.

6. Uitvoering van de overeenkomst a. De werkzaamheden of diensten zullen overeenkomstig de overeenkomst en het eventuele werkprogramma worden uitgevoerd. b. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat kleine afwijkingen in de werkzaamheden of diensten noodzakelijk, wenselijk of mogelijk zijn, kan GBS installatietechniek, zonder dat prijsaanpassing plaatsvindt, de uitvoering naar eigen inzicht wijzigen. Zulks is echter uitsluitend toegestaan, indien de aldus gewijzigde werkzaamheden of diensten tenminste een gelijkwaardige kwaliteit garanderen en de afwijkingen aan de opdrachtgever worden medegedeeld. c. Indien het GBS installatietechniek   tijdens de uitvoering van de overeenkomst mocht blijken dat blijvende afwijkingen van de overeengekomen werkzaamheden of diensten noodzakelijk zijn, en indien die afwijkingen zodanig zijn dat zij gepaard dienen te gaan met een prijsaanpassing, zal die prijsaanpassing geschieden in overleg tussen partijen en met inachtneming van het bepaalde van artikel 4c. d. Tenzij anders is overeengekomen zullen de werkzaamheden voor zoveel als mogelijk worden uitgevoerd op werkdagen – niet zijnde religieuze, lokale of nationale feestdagen – van maandag tot en met vrijdag. Bepaalde diensten of werkzaamheden kunnen eventueel buiten reguliere kantoortijden worden verricht. Indien plotseling intredende bijzondere omstandigheden zulks noodzakelijk maken naar het oordeel van de opdrachtgever, dan wel GBS installatietechniek, kan in overleg van het hier bepaalde worden afgeweken. Indien uitvoering van werkzaamheden in geschetste situaties extra kosten met zich meebrengt zal GBS installatietechniek dit in alle redelijkheid vooraf aan opdrachtgever kenbaar maken. e. GBS installatietechniek en haar medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding van al hetgeen bij ontvangst van de opdracht en de uitvoering daarvan bekend is geworden.

7. Contractnaleving en controle a. Indien gedurende de looptijd van de overeenkomst door de opdrachtgever wordt geconstateerd, dat de uitvoering van de werkzaamheden of diensten in belangrijke mate afwijkt van hetgeen overeengekomen is, of indien de opdrachtgever aan de hand van een Paraaf opdrachtgever: GBS installatietechniek tevoren tussen partijen schriftelijk overeengekomen kwaliteitsnormering- en controlesysteem constateert, dat het resultaat van de verrichte werkzaamheden of diensten duidelijk beneden het tevoren overeengekomen niveau blijft, zal de opdrachtgever GBS installatietechniek onverwijld schriftelijk in kennis stellen van de door hem geconstateerde afwijking. b. Bedoelde schriftelijke in kennisstelling bevat tenminste: Een nauwkeurige omschrijving van tijdstip, ruimte, aard en ernst van de geconstateerde afwijking; Een redelijke termijn waarbinnen de onderaannemer van GBS installatietechniek de geconstateerde afwijking dient te herstellen. c. Indien door de onderaannemer van GBS installatietechniek de geconstateerde afwijking niet binnen de redelijk gestelde termijn of niet op behoorlijke wijze wordt hersteld, bestaat een mogelijkheid voor de opdrachtgever GBS installatietechniek te verzoeken een beëindiging van de overeenkomst met de betreffende onderaannemer na te streven. De opdrachtgever zal GBS installatietechniek hiervan bij aangetekende brief in kennis stellen. Van ontbinding van de overeenkomst zal evenwel geen sprake zijn, indien de geconstateerde afwijking de eerste door de opdrachtgever aan GBS installatietechniek en de bewuste onderaannemer gemelde afwijking is binnen een periode van zes maanden, of indien de geconstateerde afwijking van zo een gering belang is dat bij een redelijke afweging van belangen van de opdrachtgever en GBS installatietechniek een zodanige afwijking niet tot ontbinding van de overeenkomst met de onderaannemer zou mogen leiden.

8. Hulpmiddelen a. Alle kosten van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde hulpmiddelen zijn bij de prijs inbegrepen. GBS installatietechniek is vrij in de keuze van hulpmiddelen, tenzij anders is overeengekomen. b. In afwijking van het hierboven onder 8a bepaalde, zal de opdrachtgever het voor de uitvoering van werkzaamheden of diensten benodigde water, elektriciteit, gas en infrastructuur waaronder een internetaansluiting, kosteloos ter beschikking stellen. Voor bepaalde werkzaamheden of diensten is het GBS installatietechniek toegestaan kosteloos gebruik te maken van de voorzieningen welke in of aan het object van de opdrachtgever aanwezig zijn. c. In overleg tussen de opdrachtgever en GBS installatietechniek  zullen zoveel mogelijk afsluitbare ruimten, zoals werkkasten en dergelijke, voor materiaal- of goederenopslag, uitsluitend voor gebruik door GBS installatietechniek of haar onderaannemers kosteloos ter beschikking worden gesteld. Paraaf opdrachtgever: GBS installatietechniek. d. In overleg met GBS installatietechniek  zal de opdrachtgever ten behoeve van het personeel van GBS installatietechniek of onderaannemers van GBS installatietechniek voldoende faciliteiten kosteloos ter beschikking stellen, zoals werkplek, garderobe, stalling, berging en dergelijke.

9. Prijs a. De prijs is gebaseerd op de bij opname van de werkzaamheden of diensten aanwezige, opgegeven of aangenomen oppervlakte, hoeveelheid, bezetting, aankleding, inventaris, gebruik en bestemming van het object. b. Indien in de in 9a genoemde omstandigheden wijzigingen optreden die naar het oordeel van GBS installatietechniek prijsaanpassingen noodzakelijk maken, zal die prijsaanpassing in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van artikel 4c geschieden. c. Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst een wijziging plaatsvindt in de loon- en/of andere kosten van GBS installatietechniek of haar onderaannemer(s), ten gevolge van een wijziging in de betreffende CAO, dan wel als gevolg van wetten, besluiten of beschikkingen van overheidswege van een dwingend karakter, of indien wijzigingen plaatsvinden in de kosten van de gebruikte hulpstoffen, materialen, transportmiddelen en dergelijke, zal een aanpassing van de contractprijs plaatsvinden, in beginsel overeenkomstig de door het Ministerie van Economische Zaken bij schriftelijke beschikking toegestane maximale prijswijziging. Bij het ontbreken als hierboven bedoeld, vindt een wijziging van de contract prijs plaats met een stijgingspercentage van de kosten hier bedoeld, dat blijkt uit een voor de betreffende bedrijfstak representatieve rapportage door een registeraccountant.

10. Betaling a. Facturering van alle geleverde diensten, zal in het algemeen in de tweede en vierde week van de vier wekelijkse periode van de kalendermaand plaatsvinden. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. De opdrachtgever is niet gerechtigd enige korting of compensatie toe te passen op de door hem met GBS installatietechniek overeengekomen prijs. b. Indien betaling na deze termijn geschiedt, zal de wettelijke rente in rekening worden gebracht, te rekenen vanaf 14 dagen na factuurdatum. De opdrachtgever wordt dan tevens de administratie- en inningskosten, daaronder begrepen de gerechts- en deurwaarderskosten, verschuldigd, welke steeds 15 % van de verschuldigde hoofdsom bedragen, tenzij de werkelijke kosten hoger zijn. Paraaf opdrachtgever: GBS installatietechniek . c.GBS installatietechniek is bevoegd de werkzaamheden op te schorten, indien de opdrachtgever ondanks sommatie weigert te voldoen aan de betalingsverplichtingen.

11. Aansprakelijkheid a. GBS installatietechniek is niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van overmacht aan de zijde van GBS installatietechniek of haar onderaannemers. GBS installatietechniek en haar onderaannemers zullen zoveel als mogelijk trachten overmacht situaties te voorkomen en te vermijden. b. GBS installatietechniek is slechts aansprakelijk voor aantoonbare en aan GBS installatietechniek toerekenbare directe zaak schade en/of letselschade. De aansprakelijkheid van GBS installatietechniek is beperkt tot maximaal een bedrag van € XXX,- per gebeurtenis en tot maximaal een bedrag van € XXX,- per serie van gebeurtenissen per opdrachtgever per jaar. Opdrachtgever kan alleen dan aanspraak maken op enige vergoeding van schade, indien hij GBS installatietechniek binnen een week na het schadevoorval, dan wel binnen een week na het redelijkerwijs kunnen ontdekken van de schade, per aangetekende brief daarvan op de hoogte heeft gesteld. GBS installatietechniek accepteert geen aansprakelijkheid, indien opdrachtgever GBS installatietechniek beperkt in haar mogelijkheden inzake onderzoek naar de schade en de oorzaken daarvan.

12. Schadeloosstelling a. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om tijdens de looptijd van de overeenkomst en gedurende een periode van twaalf maanden na beëindiging daarvan, medewerkers van GBS installatietechniek of haar onderaannemers in vaste dienst te nemen, respectievelijk op enigerlei wijze, direct of indirect, en buiten GBS installatietechniek om, in te schakelen voor het verrichten van werkzaamheden of diensten ten behoeve van opdrachtgever. b. Verder is het de opdrachtgever niet toegestaan om tijdens de looptijd van de overeenkomst en gedurende een periode van twaalf maanden na beëindiging van de overeenkomst met GBS installatietechniek een overeenkomst tot het verrichten van diensten aan te gaan met de onderaannemer die in opdracht van GBS installatietechniek diensten of werkzaamheden verrichtte ten behoeve van opdrachtgever. c. Indien zonder toestemming van GBS installatietechniek door de opdrachtgever een arbeidsverhouding wordt aangegaan met de in artikel 12a genoemde medewerkers of een overeenkomst afsluit tot het verrichten van diensten met de in artikel 12b genoemde onderaannemers, verbeurt de opdrachtgever aan  GBS installatietechniek een niet te matigen boete van tienduizend Euro (€ 10.000,00) per bedoelde arbeidsverhouding of dienstverleningsovereenkomst per dag of gedeelte van een dat een zodanige arbeidsverhouding of dienstverlening overeenkomst geduurd heeft respectievelijk nog voortduurt. Genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

13. Duur van de overeenkomst en beëindiging a. De overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde duur, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. b. Indien de overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde duur, kan beëindiging van de overeenkomst door opdrachtgever éénmaal per kalenderjaar bij aangetekende brief geschieden tegen het eind van enig kalenderjaar. De opzegtermijn bedraagt in dat geval vier kalendermaanden en vangt aan op het moment dat opzegging bij aangetekende brief is geschied. c. Opzegging van de overeenkomst door GBS installatietechniek kan te allen tijde geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Opzegging door GBS installatietechniek geschiedt bij aangetekende brief. d. Onverminderd het hierboven bepaalde, zijn partijen bevoegd de gesloten overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, geheel of gedeeltelijk te ontbinden op het moment dat: de wederpartij surséance van betaling aanvraagt; de wederpartij in staat van faillissement is verklaard; de wederpartij zijn crediteuren een betalingsregeling aanbiedt; de wederpartij handelt in strijd met de bepalingen van de overeenkomst of deze voorwaarden en deze partij binnen een redelijke termijn na ontvangst van een schriftelijke ingebrekestelling van GBS installatietechniek niet alsnog behoorlijk nakomt; de wederpartij aan GBS installatietechniek, met het oog op het aangaan van de overeenkomst bewust onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, van dien aard, dat GBS installatietechniek die overeenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou zijn aangegaan, indien haar de juiste of volledige informatie bekend zou zijn geweest; de wederpartij verzuimt binnen 10 dagen na de vervaldatum de door haar aan GBS installatietechniek verschuldigde bedragen zonder enige gegronde en gerechtvaardigde reden te betalen; voor het intreden van verzuim van deze partij is hiervoor geen ingebrekestelling, noch enige andere handeling vereist; Paraaf opdrachtgever: GBS installatietechniek ten laste van de wederpartij bodembeslag wordt gelegd op de goederen, gelden en andere bezittingen van de wederpartij, zoals krachtens artikel 22, lid 3 en artikel 70 van de Invorderingswet van ’s Rijks directe belastingen, dan wel door enig ander daartoe bevoegd (overheids-) orgaan; indien beslag wordt gelegd op de zaken gelden of goederen van de wederpartij; indien de wederpartij de diensten gebruikt en / of laat gebruiken voor een ander doel dan waarvoor deze zijn overeen gekomen’ indien het bedrijf van de wederpartij of een belangrijk deel daarvan wordt geliquideerd GBS installatietechniek op enig andere wijze goede grond heeft te vrezen dat de wederpartij niet, niet tijdig of niet volledig aan zijn verplichtingen in het kader van deze voorwaarden en/of de overeenkomst zal voldoen. GBS installatietechniek zal niet op onredelijke gronden overgaan tot de uitoefening van haar bevoegdheden op grond van dit artikel.

14. Intellectuele eigendom a. Alle IE rechten op de producten en diensten van GBS installatietechniek berusten te allen tijde bij GBS installatietechniek. b. Voor zover er IE rechten als gevolg van de uitvoering van de overeenkomst onverhoopt bij opdrachtgever zouden berusten, stemt opdrachtgever er nu reeds mee in dat al deze IE rechten aan GBS installatietechniek worden overgedragen. Indien nodig zal opdrachtgever op eerste verzoek van GBS installatietechniek al het nodige verrichten om een dergelijke overdracht te formaliseren. De overdracht van alle IE rechten aan GBS installatietechniek is derhalve een absolute voorwaarde voor het aangaan van enige overeenkomst van opdracht met opdrachtgever. c. Opdrachtgever heeft het recht de door GBS installatietechniek geleverde producten en diensten te gebruiken voor eigen gebruik, onder de voorwaarden zoals nader gesteld in de overeenkomst, mits hij heeft voldaan aan zijn financiële verplichtingen jegens GBS installatietechniek. Ieder ander gebruik is niet toegestaan zonder de schriftelijke toestemming van GBS installatietechniek. Opdrachtgever verbindt zich jegens GBS installatietechniek om op generlei wijze (met uitzondering van het toegestane gebruik) direct of indirect de IE rechten te schenden of aan te tasten, door de producten, geheel of deels, te gebruiken, op welke wijze dan ook. d. Indien opdrachtgever merkt dat derden inbreuk maken op de in artikel 9.1 bedoelde rechten, is opdrachtgever verplicht dit terstond schriftelijk aan GBS installatietechniek mede te delen. Opdrachtgever zal zonder schriftelijke toestemming van GBS installatietechniek op geen enkele wijze zelf in of buiten rechte tegen een dergelijke inbreuk optreden. Indien GBS installatietechniek beslist in of buiten rechte tegen de Paraaf opdrachtgever: GBS installatietechniek. Inbreuk makende derden op te treden, zal opdrachtgever daaraan alle door GBS installatietechniek gevraagde medewerking verlenen. e. Het is opdrachtgever niet toegestaan de IE rechten zonder de schriftelijke toestemming van GBS installatietechniek installatietechniek geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen of in een gemeenschap, vennootschap of rechtspersoon in te brengen dan wel de door GBS installatietechniek installatietechniek geleverde producten en diensten aan derden in gebruik te geven.

15. Overmacht a. Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht aan de zijde van de opdrachtgever tijdelijk – ten hoogste drie maanden – niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd, geeft zulks geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs voor die periode. b. Indien de overmacht langer duurt dan de in 14 a genoemde termijn, zullen GBS installatietechniek installatietechniek en de opdrachtgever overleg plegen over de totaalprijs die zal gelden voor de resterende overmacht periode. c. Indien door maatregelen van de opdrachtgever uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden of diensten tijdelijk of slechts ten dele kan geschieden, respectievelijk niet zinvol is, geeft zulks geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs voor de betreffende periode.

16. Geschillen a. Op de overeenkomst tussen partijen en op alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. b. Alle geschillen omtrent interpretatie, uitvoering én beëindiging van de overeenkomst zullen, met uitsluiting van de gewone rechter, indien voor de specifieke werkzaamheden of diensten in de specifieke branchevoorwaarden van de betreffende bedrijfstak een Raad van Arbitrage is ingesteld, ter berechting worden voorgelegd aan de betreffende Raad van Arbitrage. Een geschil is aanwezig indien één van de contracterende partijen verklaart dat zulks het geval is. De betreffende Raad van Arbitrage zal het geschil berechten conform het haar opgelegde reglement. c. Indien voor de specifieke werkzaamheden of diensten in de betreffende bedrijfstak niet een Raad van Arbitrage ingesteld, dan is de gewone rechter bevoegd. In het geval de Paraaf opdrachtgever: GBS installatietechniek installatietechniek. Rechtbank bevoegd is zal het geschil worden voorgelegd aan de Rechtbank in de plaats of het Arrondissement waarin GBS installatietechniek installatietechniek  statutair gevestigd is. d. In afwijking van het voorgaande lid is GBS installatietechniek installatietechniek bevoegd het geschil te laten berechten door de gewone rechter. In het geval de Rechtbank bevoegd is zal het geschil worden voorgelegd aan de Rechtbank in de plaats of het Arrondissement waarin GBS installatietechniek installatietechniek statutair gevestigd is.

17. Inwerkingtreding. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden GBS installatietechniek., statutair gevestigd aan de Bolderweg 2. Gebouw E. Unit 19, 1332 AT te Almere treden in werking op 01 maart 2022.